Mukulakoko jää pieneksi

Inhemsk matpotatisodling är inte en självklarhet

PAYR Ställningstagande 23.11.2021

Den inhemska potatismarknaden fungerar inte som en normal marknadsekonomi borde. Detta åter-speglas i att lagren är lägre, kostnaderna är högre, men priset på potatis sjunker.

Inhemsk potatis har tagits för givet, potatis har det alltid funnits. Men hur länge kommer detta att pågå? Inom potatissektorn måste alla fundera över hur man kan fortsätta, när kostnaderna stiger och producentpriserna sjunker. Lönsamheten för odling och förädling har sjunkit dramatiskt på grund av att flera insatsvaror som konstgödsel, energi, bränslen och förpackningsmaterial har stigit med tiotals procent. Kostnadsutvecklingen och priset på potatis har inte gått åt samma håll, utan priset på potatis har fallit i takt med att kostnaderna stigit.

Källa: Naturresursinstitutet, producentprisstatistik. Statistikcentralen, Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2015=100).

Potatisproducenternas kommentarer

Kjell Forsgård, Jeppo

Det finska potatisodlandet är i vågskålen – vem vill fortsätta i framtiden om inte lönsamhet finns? Då vi köpte gödsel i år så var priset 15.3% högre än i fjol (september), i dagens läge har stigningen varit 70 % (1 ton 1200 €, i fjol 690 €). Råvarupriserna har samtidigt sjunkit med 7%. Bekämpningsmedel stigit ca 10%, bränsle, löner och energi (totalt 10%).

Även om det finns utmaningar ser jag inte någon annan möjlighet än att fortsätta, man måste se långsiktigt. Vi har stoppat investeringarna helt. Genom att minimera bearbetningen kan man minska på bränslekostnaderna, men det kan ha negativ effekt. Framtiden ser oroväckande ut med sänkta priset för odlarna samt galopperande kostnader för förnödenheter.

Veli Ylihannula, Karijoki

Normalt fungerar en marknadsekonomi på ett sådant sätt att när det råder brist på varor stiger priset. Men nu fungerar inte marknaden: det finns mindre potatis i lager, men priserna stiger inte. Det finns ingen förhandlingsposition om pris. De certifieringar som butikerna kräver ökar arbetsbelastningen och kostnaderna, men detta återspeglas inte på något sätt i det pris som erhålls. Som helhet bär odlaren riskerna och ansvaret: Vädret är förutsägbart men okontrollerbart. En nattfrost kan förstöra skörden, men kostnaderna blir kvar.

Situationen nu påverkar oss till exempel så att även om vi nu har bygglov för ett nytt lager så verkar det inte förnuftigt att börja bygga. Nyligen var vi tvungna att ändra vårt tillvägagångssätt, vilket resulterade i totala merkostnader på upp till 12 000 euro. Lönsamheten i den egna verksamheten ska alltid övervakas. I det långa loppet finns det farhågor om framtida efterträdare: Det finns inte för många unga odlare i denna sektor.

Producentpriset i statistiken bör också behandlas med förbehåll. Man måste också ta hänsyn till utfall och det faktiska priset i förhållande till den producerade grödan. Dessutom kan upp till 10 % av produktionsmängden gå förlorad under vintern på grund av svinn och avdunstning.

Ökade kostnader måste accepteras som prisunderlag

Finsk potatisodlandet är i vågskålen. Om situationen inte kan åtgärdas genom den normala prismekanismen kommer odlingen oundvikligen att minska och vår självförsörjning med inhemsk mat försämras. PAYR vädjar till handelssektorn att acceptera kostnadsökningarna inom potatissektorn som grund för prishöjningar. När de realiserade kostnadsökningarna kan kompenseras kan kontinuiteten för inhemsk odling i framtiden säkerställas.


Potatissamarbetsgruppen PAYR, styrelsen

Markus Jussila, ordförande


Mer information:
Markus Jussila
Potatisbranschens samarbetsgrupp Rf
ordförande
markus.jussila@jepo.fi
050 3740 757


Laila Matikainen
Potatisbranschens samarbetsgrupp Rf
ombudsman
laila.matikainen@perunasta.fi
040 5432917

Lue myös