Tietosuojalausunto

(på svenska nedan)

Tietosuojalausunnon tarkoituksena on kertoa niistä periaatteista ja käytännöistä, joita Peruna-alan yhteistyöryhmä PAYR Ry noudattaa Peruna-alan yhteistyöryhmän jäsenten tietojen käsittelyn, keräämisen, käytön ja säilytyksen suhteen.

Tietojen kerääminen ja käsittely

PAYR Ry kerää vain sellaisia tietoja, joita tarvitsee yhdistyksen toiminnan ylläpitämiseen. Peruna-alan yhteistyöryhmän toiminnan kannalta tärkeitä tietoja ovat yhteystiedot ja jäsenlaskutusperusteena toimivat peruna-alan toiminnan puitteet.

Tietojen käyttötarkoitukset
 • PAYR Ry:n yhteydenpitoon jäsenille ja jäsentiedotteita varten:
  • Nimi, osoite, sähköposti ja puhelinnumero.
 • Jäsenmaksun määrittämiseen:
  • Viljelijä: Perunan viljelyala, jolloin huomioidaan ruoka- tai muun kuin tärkkelysperunan viljelyala. Pääasiallisesti tärkkelysperunaa viljelevän jäsenmaksu on kiinteä, jos ruokaperunaa on alle 0,5 ha.
  • Yritysjäsen: Yrityksen perunaliikevaihto.
  • Jäsenmaksun määrittämisessä käytetään aina edellisen vuoden liikevaihtoa tai viljelyalaa. Viljelyalatiedot hankitaan Ruokaviraston tilastoista. Ruokavirasto luovuttaa tiedot jäsenmaksujen määrittämistä varten tietosuojalausuntoa noudattaen. Perunaliikevaihdot kysytään ensisijaisesti suoraan yritykseltä. 

Kerättyjä tietoja käytetään ainoastaan edellä mainituissa tarkoituksissa. Mitään tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Oikeus tarkistaa ja korjata omat tiedot

Perunan viljelyalan tiedot hankitaan Ruokavirastolta, mikäli tietoja ei ole jäseneltä saatu suoraan. Rekisteröidyllä jäsenellä on oikeus tarkistaa tietojaan, jos hän epäilee niiden olevan vanhentuneita tai vääriä. Tämä onnistuu lähettämällä sähköpostiviesti Peruna-alan yhteistyöryhmälle: payr@perunasta.fi

Tietojen säilyttäminen

Edellä mainittuja jäsentietoja säilytetään vain niin kauan, kuin niitä tarvitaan, eli kun jäsenyys on voimassa.

…………………………………….

PAYR utlåtande till förfaringssätten i datasekretess

Den här utlåtande har avsikt att berätta om förfaringssätten i datasekretess, som gäller insamling och användning av medleminformation i potatisbranschens samarbetsgrupp.

Insamling och behandling av data

PAYR Ry samlar in enbart nödig information som behövs för att underhålla verksamheten. De viktigaste informationer för potatisbranshens samarbetsgrupp är kontaktinformationer och medlems verksamhets ramer inom potatisbranschen, vilken fungerar som grund för bestämning ar medlemsavgift.

Användning av uppgifterna
 • För att hålla kontakt med medlemmar och skicka medlemsbulletiner:
  • Namn, adress, e-post och telefonnummer.
 • För att bestämma medlemsavgiften:
  • Bonde: Den årliga potatisarealen, varvid beaktas matpotatis eller annat än stärkelsepotatis. Huvudsakligen bonden som odlar stärkelsepotatis ska ha en fast avgift, om matpotatisarealen är mindre än 0,5 hektar
  • Företagmedlem:Potatisomsättning.
  • Vid bestämning av medlemsavgiften används förra årets omsättning eller potatisareal. Informationen av potatisareal erhålls från Livsmedelsverkets statistik. Livsmedelsverket överlåter informationer enligt förfarsinssätten i datasekretess.

Den insamlade informationen får endast användas för de ändamål som anges i den här utlåtande. Ingen information kommer att lämnas ut till tredje parter.

Rätten att kontrollera och korrigera egna uppgifter

Uppgifter om potatisarealen erhålls från Livsmedelsverket. Den registrerade medlemmen har rätt att kontrollera informationen om man misstänker att informationen är felaktig eller föråldrad. Detta uppnås genom att skicka ett e-postmeddelande till PAYR: payr@perunasta.fi

Bevarande av data

Ovannämnda medlemsinformation ska bevaras enbart så länge den behövs, dvs. så länge medlemskap är i kraft.